เก็บตก ข่าวเด่น ประเด็นฮอต กิจกรรม ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ข่าวบันเทิง ฟังเพลงออนไลน์ ประวัติดารา ดูทีวีออนไลน์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 1ปี (ชั่วคราว) เป็นชนิด 5 ปี

เมนูข่าว

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 1ปี (ชั่วคราว) เป็นชนิด 5 ปี

| เปิดอ่าน ... |

Refer

refer สนับสนุนเนื้อหา

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 1ปี (ชั่วคราว) เป็นชนิด 5 ปี

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 1ปี (ชั่วคราว) เป็นชนิด 5 ปี

ระยะหลังๆมานี่เราจะเห็นได้ว่าบนท้องถนนมีรถยนต์ใหม่ๆ ป้ายแดงออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนั่นก็แสดงว่าจะต้องมีผู้ขับขี่หน้าใหม่ป้ายแดงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นเวลาที่ผู้ขับขี่หน้าใหม่ ทำใบขับขี่ใบแรกในชีวิต ก็จะต้องเป็นใบขับขี่แบบชั่วคราวหรือใช้งานได้ระยะเวลา 1 ปี ค่ะ ซึ่งพอถึงระยะเวลาที่ใบขับขี่จะหมดอายุลง เราก็จะต้องไปต่อใบขับขี่ใบใหม่ ให้เป็นแบบ ใบขับขี่ ชนิด 5 ปี ซึ่งเรามีขั้นตอนวิธีการต่อมาฝากกันค่ะ

 

ใบขับขี่

 

การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี)

การขอรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี)

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

1) ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ยื่นก่อนใบขับขี่สิ้นอายุได้ไม่เกิน 60 วัน)

 

2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ

(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

(5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

(7) ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

 

3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว

(ก) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย

(ข) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

(ค) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

(ง) ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

(จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

(ฉ) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น

 

หลักฐานประกอบคำขอ

1) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบแทนใบขับขี่ดังกล่าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี

2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

3) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

ทดสอบสายตาทางลึก

ทดสอบสายตาทางกว้าง

3) ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

 

หมายเหตุ

กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน

กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

 

Credit : กรมการขนส่งทางบก

ภาพประกอบจาก : www.Photos.com

 

ข่าวบันเทิงบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

Sanook.commenu